Album
: Badoler Rin
Composer
: Rajon Saha
Lyricist
: Various Lyricists
Artist
: Various Artists
Copyright
: Agniveena
Release
: 2017.04.12
Price
: 80.00
Player View Title Artist Lyricist Composer Time Price RBT
Bristir Meye Muhin Lutfor Hasan Rajon Saha 5:02 10.00
Shohor Jure Brishti Priyanka Ishtiyak Ahmed Rajon Saha 6:10 10.00
Bristir Gaan Saqi Jibon Faruki Rajon Saha 3:23 10.00
Tobu Bristi Ashe Taniya Paul Someshor Oli Rajon Saha 5:24 10.00
Rodela Ei Shohore Sabbir Meor Bonshiraj Rajon Saha 4:50 10.00
Megh Chuyeche Aaj Nishita Hamirul Rahman Sohel Rajon Saha 4:58 10.00
Shraboner Brishti Noureen Anam Babu Rajon Saha 3:17 10.00
Bristi Bristi Din Shumit Dr Atiur Rahman Rajon Saha 3:43 10.00
Powered And Mainteined BY Gononet Online Solutions Ltd